Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

                                                                     
Załącznik nr 16
do uchwały nr XXXVII/943/2016
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 17 listopada 2016 r. ze zm.
                                          STATUT
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty — Włochy m.st. Warszawy
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Włochy m.st. Warszawy, zwane dalej
„Biurem”, jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy prowadzącą obsługę
finansową, administracyjną i prawną jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy
wymienionych w ust. 2, zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi”.  Jednostki obsługiwane przez Biuro:
1) Publiczne Przedszkole nr 22;
2) Przedszkole nr 29;
3) Przedszkole nr 60;
4) Przedszkole nr 71;
5) Przedszkole nr 77 "Akademia Pana Kleksa";
6) Przedszkole nr 78;
7) Przedszkole nr 313;
8) Przedszkole Integracyjne nr 314;
9) Przedszkole nr 419;
10) Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego;
11) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”;
12) Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza;
13) Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego;
14) CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego;
15) Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria”;
16) Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku;
17) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5;
18) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22.
§2
Siedzibą Biura jest m.st. Warszawa. Obszarem działania Biura jest Dzielnica Włochy m.st. Warszawy. Biuro może używać skrótu „DBFO — Włochy m.st. Warszawy".
§3
Czynności nadzoru nad działalnością Biura wykonuje Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
 
Rozdział II
Zadania i zakres działania Biura
§4
Do zadań Biura należy obsługa finansowa, administracyjna i prawna jednostek obsługiwanych polegająca na:
1) prowadzeniu rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości;
2) organizowaniu wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz realizacji potrąceń wynikających z obowiązków pracodawcy;
3) ewidencjonowaniu danych o zatrudnieniu niezbędnych do przygotowania i wypłaty wynagrodzeń dla pracowników jednostek obsługiwanych;
4) rozliczaniu średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z obowiązkami ustawowymi;
5) naliczaniu i odprowadzaniu zaliczek na podatek oraz składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wypłat wynagrodzeń i innych należności przysługujących pracownikom jednostek obsługiwanych;
6) naliczaniu i odprowadzaniu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych wpłat i składek wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
7) przygotowaniu danych i informacji niezbędnych do sporządzenia przez dyrektorów jednostek obsługiwanych planów finansowych;
8) przygotowaniu materiałów niezbędnych do sporządzenia uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, a także materiałów niezbędnych do wprowadzania zmian w tych dokumentach w trakcie roku budżetowego w zakresie zadań powierzonych do obsługi;
9) sporządzaniu jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych;
10) sporządzaniu zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych;
11) prowadzeniu działań związanych z egzekucją należności pieniężnych przypadających jednostkom obsługiwanym;
12) obsłudze rachunków bankowych;
13) prowadzeniu kasy;
14) obsłudze finansowej funduszu socjalnego;
15) obsłudze finansowej kasy zapomogowo-pożyczkowej;
16) obsłudze finansowej rachunków wydzielonych, o których mowa w art. 223 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
17) rozliczaniu wydatków ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań i projektów;
18) przygotowywaniu zaświadczeń do celów emerytalnych i rentowych oraz innych zaświadczeń o wynagrodzeniach na wniosek pracowników jednostek obsługiwanych (emerytów, rencistów i innych osób fizycznych wnioskujących o zaświadczenie);
19) ewidencjonowaniu operacji gospodarczych jednostek obsługiwanych w Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m.st. Warszawa;
20) wdrożeniu systemów elektronicznych do ewidencji składników majątkowych jednostek obsługiwanych i wspomagających procesy inwentaryzacyjne realizowane metodą spisu z natury;
21) prowadzeniu działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo – księgowych pomiędzy jednostkami obsługiwanymi a Biurem;
22) przygotowaniu wzorcowych dokumentów, w szczególności regulaminów i instrukcji, niezbędnych w bieżącej działalności jednostek obsługiwanych;
23) obsłudze prawnej, w tym obejmującej zastępstwo procesowe przed sądami oraz bieżące konsultacje prawne świadczone w szczególności w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej;
24) prowadzeniu działań dotyczących systemu informacji oświatowej oraz weryfikacji z arkuszem organizacyjnym poprawności danych wprowadzonych do tego systemu mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej;
25) obsłudze finansowej projektów i programów realizowanych przez jednostki obsługiwane, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to projektów i programów, których obsługę zapewnia Urząd m.st. Warszawy;
26) wykonywaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na pisemny wniosek jednostki obsługiwanej skierowany do dyrektora Biura i na podstawie udzielonych pełnomocnictw, pomocniczych działań zakupowych, o których mowa w art. 15 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);
27) prowadzeniu postępowań i udzielaniu zamówień publicznych na rzecz jednostek obsługiwanych w zakresie wskazanym przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
28) prowadzeniu ewidencji i rejestrów na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
29) sporządzaniu comiesięcznych deklaracji na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od towarów i usług, zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
30) przekazywaniu danych niezbędnych w zakresie naliczania, dokonywania wypłat, rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych zgodnie z zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
31) wykonywaniu zestawień, raportów i przekazywaniu innych niezbędnych danych dotyczących scentralizowanego modelu rozliczania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy w zakresie wypłat dla osób niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych;
32) zapewnienie realizacji zadań inspektora ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§5
1. Biuro realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych.
2. Zasady współpracy pomiędzy Biurem a jednostką obsługiwaną określa zawarte pomiędzy nimi porozumienie.
3. Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy
wydaną na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).
 
Rozdział III
Organizacja Biura
§6
Biurem kieruje Dyrektor. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biura. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy. Głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biura.
§7
Strukturę organizacyjną Biura oraz zakres działania i zadań poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Biura w uzgodnieniu z Zarządem Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy. Limit zatrudnienia w Biurze, uwzględniając rodzaj i zakres realizowanych zadań, określa Prezydent m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa Biura
§8
Biuro prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy. Biuro prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§9
Oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem m.st. Warszawy przekazanym Biuru do korzystania składa Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 10
Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11
Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa